You are currently viewing โครงการศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้พึ่งตนเองได้ ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้พึ่งตนเองได้ ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้พึ่งตนเองได้ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562