You are currently viewing โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข (กิจกรรมถนนสะอาดหน้าบ้านน่ามอง) ณ วัดโขดเขมาราม

โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข (กิจกรรมถนนสะอาดหน้าบ้านน่ามอง) ณ วัดโขดเขมาราม

โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม และโครงการปรับภูมิทัศน์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (กิจกรรมถนนสะอาดหน้าบ้านน่ามอง) ณ วัดโขดเขมาราม ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร , สมาชิก อบต.บ้านขล้อ , ประชาชนจิตอาสา , สถานีตำรวจบ้านขล้อ , ฝ่ายปกครอง , พนักงานส่วนตำบลบ้านขล้อ