You are currently viewing โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส.

โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส.

โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส. ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ ณ วัดตาลเอน วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562