โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ (e-report)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลต้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน (กันยายน 2563 – สิงหาคม 2564)