You are currently viewing โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2563

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2563

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2563 จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ เพื่อเยาวชนใรชุมชนห่างไกลยาเสพติด