You are currently viewing โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชนกลุ่มต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561