You are currently viewing โครงการตรวจสุขภาพช่องปาก สุขภาพร่างกาย และเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

โครงการตรวจสุขภาพช่องปาก สุขภาพร่างกาย และเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 อบต.บ้านขล้อ โดยท่านนายกสายันต์ โพธิ์แย้ม ได้เป็นประธานเปิดโครงการตรวจสุขภาพช่องปากและสุขภาพร่างกาย และเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบางเพลิง โดยกิจกรรมมีการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปาก และเคลือบฟูลออไรต์ให้กับเด็กๆ และส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็ก