You are currently viewing โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนา สามปี พ.ศ.2558-2560

โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนา สามปี พ.ศ.2558-2560

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพร้อมด้วยผู้บริหารสภา พนักงานลูกจ้างพร้อมด้วยประชาชนร่วมโครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อ จัดทำแผนพัฒนา สามปี พ.ศ.2558-256