You are currently viewing โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ปี ๒๕๕๙

โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ปี ๒๕๕๙

โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ปี ๒๕๕๙
๑๓ เมษายน ๒๕๕๙
นายสายันต์  โพธิ์แย้ม นายก อบต.บ้านขล้อ พร้อมสมาชิกสภา อบต.ร่วมกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติดเพื่อส่งเสริมการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์