แผนอัตรากำลัง

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

  • แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563)
  • แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ -๒๕๖๖

แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ -๒๕๖๖

ภาระค่าใช้จ่าย