แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑