You are currently viewing เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนายอำเภอบางปะหัน เยี่ยมประชาชนในพื้นที่

เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนายอำเภอบางปะหัน เยี่ยมประชาชนในพื้นที่

เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนายอำเภอบางปะหัน (ว่าที่ ร.ต.หญิงสายสุนีย์ ยมานันท์) กิ่งกาชาด อ.บางปะหัน ได้มาเยี่ยมบ้านนายสำอางค์ ทองคำสุข หมู่ 2 ต.ตาลเอน ท่ีได้รับงบประมาณจากกาชาดจังหวัดฯ ซ่อมแซมบ้าน ปี 2563 โดยมีนายสายันต์ โพธิ์แย้ม นายก อบต.บ้านขล้อ,กำนันสมชาย แก้วนิล ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ตาลเอน ให้การต้อนรับและร่วมมอบถุงยังชีพ