You are currently viewing เมื่อมีเหตุก็ออกพ่นยุงตามนโยบายของรัฐบาลว่าไว้เป็นที่เรียนร้อยไป ม.1 บางเพลิง

เมื่อมีเหตุก็ออกพ่นยุงตามนโยบายของรัฐบาลว่าไว้เป็นที่เรียนร้อยไป ม.1 บางเพลิง