You are currently viewing ดำเนิน​การ​กำจัดผักตบชวาที่กีดขวางทางน้ำบริเวณสะพานหน้าวัดโขดเขมาราม

ดำเนิน​การ​กำจัดผักตบชวาที่กีดขวางทางน้ำบริเวณสะพานหน้าวัดโขดเขมาราม

วันอังคารที่​ 18​ มกราคม​ 2565​ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ​ โดย​กา​รนำของ ร้อยตำรวจโทไพฑูรย์ บุญแจ้ง นายก​องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ ทีมบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ งาน​ป้องกัน​และ​บรรเทา​สาธารณภัย​ ดำ​เนิน​การ​กำจัดผักตบชวาที่กีดขวางทางน้ำบริเวณสะพานหน้าวัดโขดเขมาราม