You are currently viewing เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โครงการสอนทำดอกไม้จันทร์ประยุกต์

เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โครงการสอนทำดอกไม้จันทร์ประยุกต์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อร่วมกับมหาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจัดโครงการสอนทำดอกไม้จันทร์ประยุกต์
จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ใน วันพุธ ที่13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 8:30 น. เป็นต้นไป