You are currently viewing เจ้าหน้าที่ป้องกัน อบต.บ้านขล้อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอบางปะหัน “การฝึกการป้องกันและระงับอัคคีภัย”

เจ้าหน้าที่ป้องกัน อบต.บ้านขล้อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอบางปะหัน “การฝึกการป้องกันและระงับอัคคีภัย”

เจ้าหน้าที่ป้องกัน อบต.บ้านขล้อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอบางปะหัน “การฝึกการป้องกันและระงับอัคคีภัย”