You are currently viewing เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบ้สนขล้อรับแจ้งขอความช่วยเหลือจับงู บ้าน ม. 5 ตำบลบ้านขล้อ ได้เรียบร้อยแล้วคะ

เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบ้สนขล้อรับแจ้งขอความช่วยเหลือจับงู บ้าน ม. 5 ตำบลบ้านขล้อ ได้เรียบร้อยแล้วคะ