You are currently viewing เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบล ออกพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่

เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบล ออกพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่

วันนี้นายสายันต์ โพธิ์แย้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ มอบหมายให้เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลออกพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 ในพื้นที่ เพื่อสร้างความปลอดภัยในการดำรงชีวิตให้กับประชาชน