You are currently viewing เข้าร่วมกิจกรรมแผนปฏิบัติการรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง”

เข้าร่วมกิจกรรมแผนปฏิบัติการรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง”

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ ร่วมกิจกรรมแผนปฏิบัติการรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย บริเวณหน้าตลาดเทศบาลบางปะหัน ในวันที่ 9 มกราคม 2562