You are currently viewing อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ คปภ.เคลื่อนที่สู่อำเภอในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2563

อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ คปภ.เคลื่อนที่สู่อำเภอในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2563

อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ คปภ.เคลื่อนที่สู่อำเภอในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)