You are currently viewing อบรมส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ (ขายสินค้าออนไลน์ ) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ

อบรมส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ (ขายสินค้าออนไลน์ ) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ

โครงการอบรมส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ (ขายสินค้าออนไลน์ ) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ ได้จัดอบรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการตลาดสร้างยอดขายด้านออนไลน์ ให้คนในชุมชน