You are currently viewing อบต. บ้านขล้อ ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อบต. บ้านขล้อ ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยเริ่มต้นในพื้นที่ของ อบต. และมุ่งหวังให้ชุมชนปลูกผักเพื่อลดรายจ่ายของครอบครัว และทำให้ทุกครัวเรือนมีความมั่นคงด้านอาหารปลอดภัย
และทำถังขยะเปียกหรือถังหมักรักษ์โลก ไว้ใส่เศษอาหารที่เหลือเพื่อทำเป็นปุ๋ยให้กับผักหรือต้นไม้ที่เราปลูก