You are currently viewing อบต.บ้านขลัอ จัดโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก

อบต.บ้านขลัอ จัดโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก

โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก และสร้างพฤติกรรมการลดขยะ จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ