You are currently viewing อบต.บ้านขล้อ ได้รวบรวมของเสียอันตรายในหมู่บ้านเพื่อส่งมอบ ณ ศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน ภายในศูนย์จัดการขยะต้นแบบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อบต.บ้านขล้อ ได้รวบรวมของเสียอันตรายในหมู่บ้านเพื่อส่งมอบ ณ ศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน ภายในศูนย์จัดการขยะต้นแบบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ ได้รวบรวมของเสียอันตรายในหมู่บ้านเพื่อส่งมอบ ณ ศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน ภายในศูนย์จัดการขยะต้นแบบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำบลมหาพราหมณ์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา