You are currently viewing องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ แสดงเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ แสดงเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ แสดงเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น