You are currently viewing องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ โดยท่านนายกสายันต์ โพธิ์แย้ม พร้อมสมาชิกสภา อบต. พนักงาน อบต. เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาฯ (กิจกรรมภาคเช้า)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ โดยท่านนายกสายันต์ โพธิ์แย้ม พร้อมสมาชิกสภา อบต. พนักงาน อบต. เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาฯ (กิจกรรมภาคเช้า)

28 ก.ค. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ โดยท่านนายกสายันต์ โพธิ์แย้ม พร้อมสมาชิกสภา อบต. พนักงาน อบต. เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา และร่วมงานพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ ที่ว่าการอำเภอบางปะหัน (กิจกรรมภาคเช้า)