หัวข้อ “โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านขล้อ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2566