You are currently viewing ส่งมอบของเสียอันตรายจากชุมชน ครั้งที่ 7

ส่งมอบของเสียอันตรายจากชุมชน ครั้งที่ 7

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ ส่งมอบของเสียอันตรายจากชุมชน
ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ณ ศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน ภายในศูนย์จัดการขยะต้นแบบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
– กำหนดส่งมอบในครั้งถัดไป  27 สิงหาคม 2563 และ  17 กันยายน 2563
ท่านสามารถนำขยะอันตรายไปใส่ในถังขยะอันตราย (ถังสีแดง) ตามจุดที่ทาง อบต. บ้านขล้อ กำหนด หรือนำมาส่งกับเจ้าหน้าที่ห้องสำนักปลัด