You are currently viewing กลุ่มอาชีพตำบลบ้านขล้อ สานตะกร้า

กลุ่มอาชีพตำบลบ้านขล้อ สานตะกร้า

โดยมีวัตถุประสงค์โครงการเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มแม่บ้าน ทำให้เกิดรายได้เสริมเพื่อช่วยเหลือครอบครัวและยังใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์ เกิดความสามัคคีในกลุ่มแม่บ้านและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์การ ถักสานด้วยมือ ซึ่งโครงการนี้ทำให้กลุ่มแม่บ้าน นักเรียนและเยาวชน ผู้เข้าร่วมมีรายได้จากการทำตะกร้าถักสาน เพื่อนำไปจำหน่ายในท้องตลาด ผู้เข้าร่วมทุกคนเกิดทักษะความชำนาญการทำตะกร้าถักสานเชือกฟางและสามารถถ่าย ทอดให้คนอื่นได้