สัญลักษณ์

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ
          “ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ แหล่งเกษตรกรรมธรรมชาติสวยงามอากาศดี สืบสานวัฒนธรรมอนุรักษ์ประเพณี สุขภาพดีถ้วนหน้า สาธารณูปโภคครบถ้วนทั่วถึง ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนหมู่บ้านปลอดยาเสพติด เศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน ส่งเสริมประชาคมเข้มแข็ง ยึดมั่นหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ล้วนนำพาไปสู่ตำบลน่าอยู่ ตลอดกาล

พันธกิจหลักการพัฒนา
– การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี
– การส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
– การบำรุงรักษาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค
– การพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้เข้มแข็ง
– การพัฒนาสภาพสิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

นโยบายของการพัฒนา
– ลดปัญหาการเกิดโรคติดต่อภายในตำบล
– พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวก
– ลดปัญหายาเสพติดภายในตำบลให้หมดไป
– ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี
– สร้างชุมชนในตำบลให้เข้มแข็ง
– มีสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์
– สร้างงานสร้างรายได้ เพื่อพัฒนาชุมชนให้อยู่ได้อย่างมีคุณภาพ