You are currently viewing สรุปผลพิจารณาราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตำบลบางเพลิง(สายหลังนิคมสหรัตนคร)

สรุปผลพิจารณาราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตำบลบางเพลิง(สายหลังนิคมสหรัตนคร)