You are currently viewing วัดตาลเอน ต.ตาลเอน อ.บางปะหัน

วัดตาลเอน ต.ตาลเอน อ.บางปะหัน

วัดตาลเอน ต.ตาลเอน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นวัดเก่าแก่สันนิษฐานว่าสร้างมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี โดยดูจากองค์พระประธานในอุโบสถ นักประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่าเป็นศิลปะอยุธยาที่พระพักตร์อันงดงามน่าจะมี อายุไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ ปี ชาวบ้านเรียกท่านว่า “หลวงพ่อปลั่ง” เนื่องจากพระพักตร์ท่านเปล่งปลั่ง และบางคนก็เรียกว่า “หลวงพ่อแช่ม” ด้วยเหตุที่ว่าพระพักตร์ท่านดูแช่มชื่นอยู่ตลอดนั่นเอง หลวงพ่อปลั่ง เป็นพระประธานในอุโบสถที่ศักดิ์สิทธิ์ ชาวบ้านเมื่อมีความเดือดร้อนมักมาพึ่งพาขอบารมีท่านช่วยปัดเป่า โดยมากมักจะสำเร็จสมดังปรารถนาทุกประการ

ปัจจุบันนี้ วัดตาลเอนเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำ จ.พระนครศรีอยุธยา แห่งที่ ๑๕ ตามมติมหาเถรสมาคม และเป็นสำนักปฏิบัติธรรมตามแนวสติปัฏฐานสี่ โดยมี พระครูสมุห์ จิรยุทธ์ อธิฉนฺโท เป็นเจ้าอาวาส ซึ่งอดีตเคยเป็นพระวิทยากรฝ่ายวิปัสสนาแห่งวัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี (พระธรรมสิงหบุราจารย์ หรือ หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)