You are currently viewing “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด”  โครงการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติภัยทางท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564

“สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” โครงการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติภัยทางท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564

โครงการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติภัยทางท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” ระหว่างวันที่ 10 – 16 เมษายน 2564 ณ จุดตรวจ/จุดบริการ บริเวณหน้า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ โดยบูรณาการร่วมกับ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล/ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล /ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรบ้านขล้อ จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ ตำบลบ้านขล้อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 11/04/2564