วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น (Vision)

“ชุมชนน่าอยู่ ชีวิตพอเพียง การเกษตรปลอดภัย”

ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และการบริการ