รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลลประจำปี 2564

รายงานผลดำเนินการบริหารทรัพยากรบุคคล 2564

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของพนักงานส่วนตำบล 2564

รายงานการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561