รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (รอบ 6 เดือน)

รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในรอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565)

รายงานการกำกับติดตามการใช้เงิน รอบ 6 เดือน รอบตุลาคม 2563-มีนาคม 2564

รอบ ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563

รอบ ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562

รอบ ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561