You are currently viewing รณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการ ” ไม่ทิ้งน้ำเสียลงแม่น้ำลำคลอง ” เพื่อเป็นการอนุรักษ์ลำคลองและการมีส่วนร่วมของชุมชน

รณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการ ” ไม่ทิ้งน้ำเสียลงแม่น้ำลำคลอง ” เพื่อเป็นการอนุรักษ์ลำคลองและการมีส่วนร่วมของชุมชน