You are currently viewing มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 4) พร้อมแจกหน้ากากอนามัยให้กับผู้ประกอบการร้านค้า

มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 4) พร้อมแจกหน้ากากอนามัยให้กับผู้ประกอบการร้านค้า

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ โดยนายสายันต์ โพธิ์แย้ม นายก อบต.บ้านขล้อ พร้อมด้วย ปลัด ,หัวหน้าสำนักปลัด แจ้งหนังสือให้กับร้านค้า/ร้านอาหาร/ร้านเครื่องดื่ม ให้ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 4) พร้อมแจกหน้ากากอนามัยให้กับผู้ประกอบการร้านค้า