You are currently viewing “ผักสวนครัว รั้วกินได้”  ขอเชิญชวนทุกครัวเรือนปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้กับครอบครัว

“ผักสวนครัว รั้วกินได้” ขอเชิญชวนทุกครัวเรือนปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้กับครอบครัว

ผักสวนครัว รั้วกินได้”   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ ขอเชิญชวนทุกครัวเรือนปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้กับครอบครัว มีพืชผักปลอดสารพิษไว้ประกอบอาหาร