You are currently viewing ผักสวนครัว รั้วกินได้  ติดตามดูพืชผักที่ได้ปลูกไว้ รอเติบโตและเก็บผลผลิต

ผักสวนครัว รั้วกินได้ ติดตามดูพืชผักที่ได้ปลูกไว้ รอเติบโตและเก็บผลผลิต

ผักสวนครัว รั้วกินได้
ติดตามดูพืชผัก ที่ได้ปลูกกัน เติบโต ใกล้ได้เก็บผลผลิตแล้ว  ครัวเรือนไหน ปลูกแล้ว โชว์ผลิต ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ปลูกไว้กิน แบ่งเพื่อนบ้าน เหลือก็สามารถขายเพิ่มรายได้