You are currently viewing ผลงานของประชาชนจิตอาสาร่วมกันตัดหญ้าริมถนนสาธารณะ

ผลงานของประชาชนจิตอาสาร่วมกันตัดหญ้าริมถนนสาธารณะ

ประชาชนจิตอาสาร่วมกันตัดหญ้าริมถนนสาธารณะในหมู่บ้าน เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรไปมา และสะอาดน่ามองในช่วงปากทางเข้าทางวัดตาลเอน