You are currently viewing ผลงานการล้างบ่อประปาประจำเดือนตุลาคม

ผลงานการล้างบ่อประปาประจำเดือนตุลาคม

ล้างบ่อประปาเพื่อน้ำสะอาดถูกหลักอนามัยแก่ผู้ใช้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ เป็นประจำทุกเดือนค่ะ