ประวัติความเป็นมา

เดิมตำบลบ้านขล้อ มีประชาชนประมาณ 10 ครัวเรือน ซึ่งอพยพมาหาที่ทำกินและเมื่อเห็นว่าพื้นที่แห่งนี้เหมาะแก่การทำมาหากินและมีปลาชุกชุม จึงได้ตั้งหลักแหล่งอยู่บริเวณนี้และเรียกชื่อว่า “บ้านขล้อ” ตามเครื่องมือที่ใช้จับปลา สภาตำบลบ้านขล้อ ได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ปัจจุบันสภาตำบลตาลเอน และสภาตำบลบางเพลิง ได้ยุบมารวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2547