You are currently viewing ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 1

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 1

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562