You are currently viewing ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ สมัยสามัญ สมัยที่๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒