You are currently viewing ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ