You are currently viewing ประกาศ!! ให้เจ้าของป้าย ผู้ครอบครองป้าย เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือที่ดินที่ป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ อันมีหน้าที่ต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖ ให้เสียภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

ประกาศ!! ให้เจ้าของป้าย ผู้ครอบครองป้าย เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือที่ดินที่ป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ อันมีหน้าที่ต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖ ให้เสียภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่