You are currently viewing ประกาศ!! ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

ประกาศ!! ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่