You are currently viewing ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุดินลูกรัง

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุดินลูกรัง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

20151029_073852