You are currently viewing ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ไตรมาสที่ 1

ตุลาคม พ.ศ. 2561

พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ธันวาคม พ.ศ. 2561

ไตรมาสที่ 2

มกราคม พ.ศ. 2562

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

มีนาคม พ.ศ. 2562

ไตรมาสที่ 3

เมษายน พ.ศ. 2562

พฤษภาคม พ.ศ. 2562

มิถุนายน พ.ศ. 2562

ไตรมาสที่ 4

กรกฎาคม พ.ศ. 2562

สิงหาคม พ.ศ. 2562

กันยายน พ.ศ. 2562